کد کوتاه

لیست کد های کوتاه سرویس لینتو بات

ذخیره در دیتابیس

["name":"USERID","content":"test","type":"database","tag":"user"]

ذخیره در دیتابیس با شرط گذاری

["name":"USERID","content":"if_null:0","type":"database","tag":"user"]
این شرط تنها یکبار در صورت خالی بودن محتوا اجرا میشود

کسر عدد در محتوای عددی دیتابیس

["name":"USERID","content":"number:-1","type":"database","tag":"user"]
این کد یک مقدار از تگ بخش user کسر میکند

افزایش عدد در محتوای عددی دیتابیس

["name":"USERID","content":"number:+1","type":"database","tag":"user"]
این کد یک مقدار به تگ بخش user اضافه میکند

چک کردن با محتوای دیتابیس

["name":"USERID","content":"TEXT1","type":"database_check","tag":"point","check":"-","text_error":"test"]
این شرط در صورت کم بودن محتوای بخش point کاربر اجرا و ارور ارسال میشود

["name":"USERID","content":"TEXT1","type":"database_check","tag":"point","check":"+","text_error":"test"]
این شرط در صورت زیاد بودن محتوای بخش point کاربر اجرا و ارور ارسال میشود

["name":"USERID","content":"TEXT1","type":"database_check","tag":"point","check":"null","text_error":"test"]
این شرط در صورت خالی بودن محتوای بخش point کاربر اجرا و ارور ارسال میشود

["name":"USERID","content":"TEXT1","type":"database_check","tag":"point","check":"=","text_error":"test"]
این شرط در صورت همسان بودن محتوای بخش point کاربر اجرا و ارور ارسال میشود

جستجو در محتوای دیتابیس

["type":"database_search","name":"TEX1","tag":"info"]
این کد خروجی را در همان پیامی که این شرط قرار داده شده نمایش میدهد

["type":"database_search","name":"TEX1","tag":"info","showintext":"true"]
این کد خروجی را در پیام جدا نمایش میدهد

حذف کلمه از متن

["type":"worddelete","text":"/echo ","replytomsg":"true"]
این کد خروجی را با ریپلی ارسال میکند

["type":"worddelete","text":"/echo ,test "]
این کد خروجی را بدون ریپلی ارسال میکند

حذف پیام به صورت زماندار

["type":"deletemsgtime","time":"8","num_msg":"9"]
این کد بعد از ۸ ثانیه ۹ پیام اخیر را خودکار حذف میکند

ویرایش پیام

["type":"editmsg","time":"2","text":"hello my friend","paste":"true"]
این کد هر ۲ ثانیه کلمات را تیکه به تیکه طبق فاصله به متن قبلی اضافه و ویرایش میکند

["type":"editmsg","time":"2","text":"hello my friend"]
این کد هر ۲ ثانیه کلمات را تیکه به تیکه طبق فاصله ویرایش و نمایش میدهد